IMG_6674 Main gate of the Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) (Exhibition of Achievements of National Economy), formerly called All-Russian Exhibition...
Main gate of the Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) (Exhibition of Achievements of National Economy), formerly called All-Russian Exhibition…
P1280295
P1280294
IMG_6717
IMG_6689 Agriculture pavilion.
Agriculture pavilion.
IMG_6672 Agriculture pavilion.
Agriculture pavilion.
IMG_6718 Agriculture pavilion.
Agriculture pavilion.
IMG_6675 Agriculture pavilion.
Agriculture pavilion.
P1280311 Agriculture pavilion.
Agriculture pavilion.
P1280313 Agriculture pavilion.
Agriculture pavilion.
P1280312 Agriculture pavilion.
Agriculture pavilion.
P1280314 Agriculture pavilion.
Agriculture pavilion.
P1280315 Agriculture pavilion.
Agriculture pavilion.
IMG_6679 Atomic energy pavilion.
Atomic energy pavilion.
IMG_6682 Atomic energy pavilion.
Atomic energy pavilion.
IMG_6693 Optics pavilion.
Optics pavilion.
IMG_6695 Optics pavilion.
Optics pavilion.
P1280316
P1280298
P1280302

Labels