IMG_2574 Smolenskaya metro station.
Smolenskaya metro station.
IMG_2576
IMG_2577
IMG_2586
IMG_2588
IMG_2589
IMG_2607
IMG_2608
IMG_2611
IMG_2612
IMG_2613
IMG_2614
IMG_2615 Monument to Alexander Pushkin.
Monument to Alexander Pushkin.
IMG_2616
IMG_2618
IMG_2619
IMG_2620
IMG_2621
IMG_2623
IMG_2624

Labels